Leveringsvoorwaarden / garantie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Mr. Higgins versie 2017
=====================================

I ALGEMEEN

1. Definities
Mr. Higgins: Mr. Higgins B.V., gevestigd te (2407 BD) Alphen aan den Rijn aan de Steekterweg 33, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28089872.
Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die producten en/of diensten van Mr. Higgins afneemt.
Zakelijke klant: de rechtspersoon, vennootschap of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die producten en/of diensten van Mr. Higgins afneemt.
Klant: consument en/of zakelijke klant.
Producten: goederen tot koop waarvan de klant zich tegenover Mr. Higgins verbindt.
Diensten: service die door Mr. Higgins in opdracht van de klant wordt verricht, waaronder installatie, reparatie en onderhoud al dan niet met betrekking tot door klant bij Mr. Higgins gekochte producten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mr. Higgins en de klant tot stand komt, alsmede iedere wijziging of aanvulling op een overeenkomst.
Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Mr. Higgins geen invloed kan uitoefenen maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mr. Higgins kan worden verwacht, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – natuurrampen, staking, oorlog, tekortkomingen bij toeleveranciers, insolventie van toeleveranciers, gebrekkige informatie van de klant of overheidsingrijpen.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door Mr. Higgins aan de klant, op welke wijze ook geuit.
2.2. Iedere afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
2.3. Mr. Higgins is gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen en/of aan te vullen.
2.4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn of vernietigd mocht worden, tast deze nietigheid/vernietiging de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
3.1. Alle door Mr. Higgins gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 14 dagen vanaf de datum van de offerte.
3.3. De klant is verplicht aan te geven of hij zakelijke klant of consument is.
3.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Mr. Higgins dan wel door feitelijke uitvoering van de overeenkomst door Mr. Higgins.

4. Levering
4.1. De leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale datum. Bij niet-tijdige levering dient Mr. Higgins in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot nakoming dient te worden geboden.
4.2. Levering kan, indien mogelijk, in gedeelten plaatsvinden, waarbij iedere deellevering als een separate levering geldt en separaat in rekening kan worden gebracht.
4.3. Indien Mr. Higgins door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is Mr. Higgins gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij Mr. Higgins het recht behoudt om vergoeding van reeds verrichte leveranties of prestaties te ontvangen. Reeds verrichte prestaties en/of leveringen hoeven niet ongedaan te worden gemaakt.
4.4. Het risico met betrekking tot de producten gaat over op het moment van levering. De plaats van levering is de vestiging van waaruit de producten worden verkocht.
4.5. Op de producten rust een eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas over op de klant zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Mr. Higgins uit welke rechtsverhouding ook, heeft voldaan. Indien Mr. Higgins met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud producten terugneemt blijft de klant aansprakelijk voor de voldoening van zijn financiële verplichtingen jegens Mr. Higgins, alsmede voor vergoeding van de schade die Mr. Higgins lijdt ten gevolge van de afwaardering van de teruggenomen producten.
4.6. Zolang de prijs niet is voldaan en het eigendomsvoorbehoud op de producten rust, is de klant verplicht de producten als eigendom van Mr. Higgins herkenbaar te houden.

5. Betaling
5.1. De klant is gehouden de overeengekomen prijs te voldoen. De prijs is exclusief transport en verzekeringskosten voor vervoer van het product naar het eventuele afleveradres van de klant. Mr. Higgins is gerechtigd de producten en diensten afzonderlijk te factureren, ook in geval van deelleveringen. Ingeval van verhoging van de kostprijsfactoren is Mr. Higgins te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Indien de klant een consument is, vindt de prijsverhoging niet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats. Ingeval van onvoorziene prijswijzigingen die het gevolg zijn van gewijzigd overheidsbeleid (bijvoorbeeld verhoging van de belastingen zoals de BTW), is Mr. Higgins gerechtigd de wijziging onmiddellijk door te berekenen.
5.2. De prijs luidt in euro’s en is door de klant per vooruitbetaling van tenminste 50% verschuldigd op het moment van opdrachtbevestiging door Mr. Higgins, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Mr. Higgins is gerechtigd meerwerk als gevolg van onjuist verstrekte informatie door de klant separaat in rekening te brengen.
5.3. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Mr. Higgins gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, alsmede de levering van producten en diensten op te schorten totdat volledige betaling van alle uitstaande vorderingen van Mr. Higgins op de klant heeft plaatsgevonden. Ingeval van ontbinding kunnen Mr. Higgins en de klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds geleverde prestaties en heeft Mr. Higgins recht op vergoeding van alle schade die zij lijdt.
5.4. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Mr. Higgins niet nakomt, zijn alle verplichtingen van de klant jegens Mr. Higgins terstond en zonder noodzaak van nadere ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval is de klant de wettelijke (handels-)rente over de openstaande vorderingen verschuldigd. Tevens is de klant aan Mr. Higgins de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Één en ander conform de wettelijke bepalingen.
5.5. Zakelijke klanten dienen de facturen van Mr. Higgins te voldoen zonder recht op verrekening, opschorting of compensatie.

6. Reclames en garantie
6.1. De klant is verplicht de producten direct na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en te controleren. Afwijkingen die direct zichtbaar zijn, zoals het uiterlijk van het verkochte en de hoeveelheid, dienen terstond, doch uiterlijk 7 dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Mr. Higgins, op straffe van verval van vorderingen. Overige klachten dienen binnen één maand na het openbaren van de klacht te worden gemeld aan Mr. Higgins, één en ander op straffe van verval van vorderingen. Partijen zijn ermee bekend dat de producten worden gemaakt van natuurproducten en derhalve qua kleur en gelijkheid kunnen afwijken. Dergelijke afwijkingen leiden niet tot non-conformiteit van het product.
6.2. Ingeval van non-conformiteit is Mr. Higgins uitsluitend gehouden de non-conforme producten te herstellen of opnieuw te leveren. Mr. Higgins is niet tot verdere vergoeding van schade gehouden.
6.3. Ten aanzien van de zakelijke klant garandeert Mr. Higgins de conformiteit van haar producten gedurende een periode van 6 maanden na levering, waarna iedere vordering uit hoofde van non-conformiteit komt te vervallen.
6.4. De garantie komt te vervallen indien de klant door derden of zelf onderhoud of aanpassingen laat plegen of pleegt aan het product zonder voorafgaande toestemming van Mr. Higgins, dan wel indien het gebrek het gevolg is van beschadiging of onheil van buitenaf die niet aan Mr. Higgins te wijten is.

7. Diensten
7.1. Mr. Higgins zal zich inspannen om de haar opgedragen opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Op Mr. Higgins rust ten aanzien van diensten uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.
7.2. Mr. Higgins heeft te allen tijde het recht (deel)werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Mr. Higgins heeft zich verzekerd voor aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Mr. Higgins – uit welken hoofde ook (daaronder begrepen uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, ongedaanmakingsverplichtingen, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad) – is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mr. Higgins wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag corresponderend met het aan de klant geleverde product, dan wel de voor de klant verrichte dienst.
8.2. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, bedrijfsstagnatie en verlies is uitgesloten.
8.3. De laatste volzin van artikel 8.1. geldt niet indien de klant een consument is.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op iedere verhouding tussen partijen – zowel contractueel als niet-contractueel – is Nederlands recht van toepassing, waarbij de werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2. De ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag is ten aanzien van alle geschillen bij uitsluiting bevoegd.

II SPECIFIEKE VOORWAARDEN CONSUMENTEN
In aanvulling op de algemene bepalingen van afdeling I gelden voor consumenten de volgende aanvullende bepalingen.

10. Garantie en retour
10.1. In aanvulling op artikel 6, dat van overeenkomstige toepassing is, geldt een garantietermijn van twee jaar op verkochte producten. Deze garantietermijn tast de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
10.2. De garantie heeft uitsluitend betrekking op mededelingen en garantiebewijzen van Mr. Higgins en niet op mededelingen en garantiebewijzen van derden.
10.3. Ingeval van gebleken non-conformiteit is Mr. Higgins uitsluitend gehouden tot herstel of herlevering van het non-conforme product. Indien de waarde van herstel of herlevering de waarde van het product te boven gaat, is Mr. Higgins gerechtigd de prijs te restitueren tot de waarde van het non-conforme product met aftrek van een vergoeding “nieuw-voor-oud” in geval van gebruik.
10.4. Retour is uitsluitend van toepassing op producten die bij Mr. Higgins zijn gekocht. Ingeval van retour dient de klant de originele kassabon te overleggen en het product onbeschadigd aan te leveren. Uitgesloten van retour zijn speciaal voor de klant bestelde, op maat gemaakte of afgestelde producten.
10.5. Op dienstverlening wordt geen garantie verleend.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Op overeenkomsten tussen Mr. Higgins en de consument is Nederlands recht van toepassing met dien verstande dat dwingend consumentenrecht van de woonplaats van de consument voorgaat, mits dergelijk consumentenrecht Nederlands recht opzij zet.
11.2. Ten aanzien van geschillen tussen Mr. Higgins en een consument is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

III SPECIFIEKE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP EN DIENSTVERLENING
In aanvulling op de algemene bepalingen van afdelingen I en II gelden voor online overeenkomsten met consumenten de volgende aanvullende bepalingen.

12. Toepassingsbereik
12.1. De onderhavige afdeling is van toepassing op alle online verkoop en dienstverlening van Mr. Higgins aan de klanten via de website van Mr. Higgins of louter per e-mail.
12.2. Onderhavige afdeling is uitsluitend van toepassing op consumenten.

13. Informatie
13.1. De afbeeldingen van producten beogen slechts een generieke afbeelding van de producten te geven en gelden niet als garantie voor de daadwerkelijk te leveren producten. De klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke afbeeldingen.
13.2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekt Mr. Higgins aan de consument informatie over het product en de overeenkomst, zoals de soort, hoeveelheid, prijs, kosten van aflevering, de ontbindingsmogelijkheid, de wijze van contractsvorming en de termijn van acceptatie voor offertes en – in geval van dienstverlening – de duur van de overeenkomst.
13.3. Als bezoekadres van Mr. Higgins in de zin van de wet geldt bij online verkoop en dienstverlening de Steekterweg 33 (2407 BD) te Alphen aan den Rijn.
13.4. De consument kan betalen per creditcard, iDeal of een ander medium dat voorafgaande betaling mogelijk maakt. Het product of de dienst wordt eerst geleverd nadat de betaling door Mr. Higgins is ontvangen.

14. Terugtreedrecht
14.1. Gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het product heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij Mr. Higgins een schriftelijke bevestiging van de ontbinding mag vragen. Voor verrichte dienstverlening is de consument in dat geval het redelijk loon verschuldigd.
14.2. Geen recht op teruglevering bestaat in de volgende gevallen:
a. Het product is tot stand gebracht conform de specificaties van de consument;
b. Het product is persoonlijk van aard;
c. Het product kan door zijn aard niet worden teruggezonden;
d. Het product is verouderd of beschadigd door de consument;
14.3. In geval van ontbinding is de consument verplicht het product te retourneren. In dat geval wordt de aankoopsom aan hem gerestitueerd nadat de ontbindingsverklaring Mr. Higgins heeft bereikt, verminderd met eventuele transportkoste  indien deze niet door de consument worden gedragen. De terugbetalingsverplichting kent geen fatale datum. Mr. Higgins is in een voorkomend geval pas in verzuim, nadat de consument haar in gebreke heeft gesteld en een termijn voor nakoming van tenminste 14 dagen heeft gegund. Als terugleveradres geldt het in artikel 14.3. genoemde adres.
14.5. Ingeval van dienstverlening kan geen beroep op ontbinding van de overeenkomst worden gedaan, indien Mr. Higgins of door haar ingeschakelde derden een aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening.

15. Garantie
15.1. De garantiebepalingen van artikelen 6 en 10 zijn van overeenkomstige toepassing inclusief het daarin genoemde recht van reclame.

16. Opschorting Mr. Higgins en klachtplicht consument
16.1. Indien de consument in zijn verplichtingen jegens Mr. Higgins tekortschiet, is Mr. Higgins gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat Mr. Higgins schadeplichtig wordt jegens de consument